ទំនាក់ទំនងពួកយើង

Kfour Bak Touk

Modern Chain Stores
098666145

Building C3-1, Street 169, Sangkat Vealvong, Khan 7Makara, Phnom Penh, Cambodia

𝐊𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐨𝐤 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡

Modern Chain Stores
098666352

Phnom Penh Thmey Village, Street 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh. Cambodia

Kfour Sorya Center Point

Modern Chain Stores
098666053

Sorya Shopping Center, 3rd Floor, Street 63 Sangkat Phsar Their I , Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia,

Kfour Takhmao

Modern Chain Stores
098666249

No. 350A, Street 21, Thmei Village,
Sangkat Takhmao,Takhmao City,
Kandal Province, Cambodia

Kfour Boeung Keng Kang

Modern Chain Stores
098666397

Building 32, Street 360, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh., Cambodia

Kfour Prek Leap

Modern Chain Stores
098666147

Borey Peng Huoth, No. 95-97, National Road 6A, Prek Leap Village, Sangkat Prek Leap, Khan Chroy Changva, Phnom Penh, 

Kfour Chbar Ampov

Modern Chain Stores
098666143

Borey Peng Huoth, National Road 1,
Boeng Snor Village, Sangkat Niroth,
Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia

Kfour Battambang

Modern Chain Stores
098666184

Borey Peng Huoth, National Road 1, Boeng Snor Village, Sangkat Niroth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia

Kfour Steung Mean Chey

Modern Chain Stores
098666937

No. A1, Street 271, Sangkat Stung Mean Chey I, Khan, Meanchey, Phnom Penh., Cambodia

Kfour Russey Keo

Modern Chain Stores
098666132

No. 1A+78C+78B, National Road 6, Spean Khposm Village, Sangkat Kilomaetr 6, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia

Kfour Psar Leu Siem

Modern Chain Stores
098666929

No.0328, National Road 6, Chongkaosu Village, Sangkat Slor Kram, Siem Reap City, Cambodia.

Kfour Chaom Chau

Modern Chain Stores
098666274

No. A9, National Road 3, Prey Pring Khang Tboung Village, Sangkat Chaom Chau 2, Khan Pou Senchey, Phnom Penh, Cambodia